اعمال و صفاتى كه موجب قبول نشدن اعمال مى گردد :

از امورى كه شايسته است تمام اعمال و نمازهاى خود را از آن حفظ نموده و پاكيزه سازى تا در ضمن اعمال صالحى كه دو فرشته گمارده شده بر انسان بر خداوند عرضه مى كنند ، بر خداوند – جلّ جلاله – عرضه شود ، مواردى است كه در روايت معاذ بن جبل آمده است.

عبدالواحد به نقل از مردى مى گويد : به معاذ بن جبل گفتم : يكى از احاديثى را كه از رسول خداصلوات الله علیه شنيده اى و درست حفظ نموده و هر روز با دقّت متذكّر آن مى شوى ، براى من بازگو كن
گفت : بله و گريست سپس ‍ گفت : سكوت كن ، خاموش شدم.
سپس گفت : پدر و مادرم به فدايش ، در حالى كه من در پشت سر او در مركب سوار بودم و باهم راه مى پيموديم ، چشم به سوى آسمان بلند نمود و فرمود : سپاس خداوندى را كه هر چه را كه دوست بدارد درباره آفريدگانش به طور حتم مقدّر و جارى مى سازد. آنگاه فرمود : اى معاذ ، عرض كردم : لبّيك اى رسول خدا ، اى پيشواى خير و پيامبر رحمت فرمود : آيا حديثى را به تو بگويم كه هيچ پيامبرى به اُمّت خويش نفرموده است كه اگر آن را حفظ كنى در طول زندگى به حال تو سودمند خواهد بود و اگر بشنوى و حفظ نكنى حجّت خداوند بر تو تمام مى شود ؟
سپس فرمود : به راستى كه خداوند پيش از آفريدن آسمانها ، هفت فرشته آفريد و در هر آسمان فرشته اى قرار داد و آن آسمان را با عظمت خويش‍ فرا گرفت و بر دَرِ هر كدام از آنها فرشته اى را به عنوان دربان قرار داد. لذا فرشتگانى كه نگاهبان عمل بنده هستند از وقت صبح تا شب عمل او را مى نويسند ، آنگاه آن را در حالى كه مانند آفتاب مى درخشد بالا مى برند تا اينكه به آسمان زيرين مى رسند در حالى كه آن عمل در نظر آنان پاكيزه و بسيار است. ولى فرشته اى كه نگاهبان آسمان زيرين است به آنها مى گويد :
بايست و اين عمل را بر صورت صاحبش بزنيد ، من فرشته غيبت هستم هركس غيبت كند نمى گذارم عملش از من به سوى ديگرى بگذرد و پروردگارم به من چنين دستور فرموده است.
فرداى آن روز فرشته نگاهبان بر عمل بنده همراه با عمل صالح مى آيد و از فرشته دربانِ آسمانِ زيرين مى گذرد ، در حالى در نظرش آن عمل پاكيزه و بسيار است. تا اينكه به آسمان دوّم مى رسد، فرشته دربان آسمان دوّم به او مى گويد : بايست و اين عمل را بر روى صاحبش بزن كه نيّت او از اين عمل ، متاع اندك و بى ارزش دنيا بود و من فرشته ويژه دنيا هستم و نمى گذارم كه عمل او از من به سوى ديگرى بگذرد.
حضرت فرمود : بار ديگر عمل بنده را در حالى كه به صدقه و نماز آن شادمان است ، به بالا مى برد و فرشتگان نگاهبان نيز از آن عمل خوششان مى آيد و آن را به سوى آسمان سوّم عبور مى دهد تا اينكه فرشته دربان آسمان سوّم مى گويد :
بايست و اين عمل را به روى و پشت صاحب آن بزن ، من فرشته متكبّرين هستم و مى گويد : اين عملى است كه صاحب آن به واسطه آن در مجالس مردم بر آنان تكبّر مى نمود ، پروردگارم به من دستور داده كه نگذارم عملش از من به سوى ديگرى بگذرد.
حضرت فرمود : بار ديگر فرشتگان نگاهبان ، عمل بنده را در حالى كه مانند ستاره در آسمان مى درخشد و آهنگ و صداى تسبيح و روزه و حجّ از آن بلند است بالا برده و به سوى فرشته آسمان چهارم عبور مى دهند ولى فرشته دربان آسمان چهارم مى گويد : بايست و اين عمل را بر روى و شكم صاحب آن بزن ، من فرشته عجْب هستم ، زيرا او به خود مى باليد و اين عمل را با حالت عُجب انجام داده ، پروردگارم به من دستور داده كه نگذارم عملش از من به سوى ديگرى بگذرد ، پس آن را بر روى صاحبش ‍ بزن.
حضرت فرمود : ديگر بار ملائكه نگاهبان ، عمل بنده را مانند عروسى كه به سوى شوهرش برده مى شود ، بالا مى برند – در حالى كه آن عمل همراه با جهاد و نماز نافله بين دو نماز واجب مى باشد و به همين خاطر صداى بلندى بسان صداى شتر و درخششى همسان نورافشانى خورشيد دارد – و به سوى فرشته دربان آسمان پنجم مى گذرانند تا اينكه آن فرشته مى گويد :
بايست ، من فرشته حسادت هستم ، پس آن عمل را به روى صاحبش بزن ، زيرا او نسبت به كسانى كه دانش آموخته و به طاعت خدا عمل مى نمودند حسادت مى نمود و بار حسادت را بر دوشش حمل مى كرد و هر گاه مى ديد كه كسى در عمل و عبادت بر او برترى دارد ، نسبت به او حسادت مى ورزيد و بر او خرده گرفته و نكوهش مى كرد. پس وى عمل خويش را بر دوش گرفته و عملش وى را لعنت مى كند.
حضرت فرمود : ديگر بار فرشتگان نگاهبان بالا رفته و عمل او را به سوى آسمان ششم عبور مى دهند تا اينكه فرشته دربانِ آسمان ششم مى گويد :
بايست ، من صاحب مهربانى و دلسوزى هستم ، اين عمل را بر صورت صاحب آن بزن و چشمانش را كوركن ، زيرا صاحب اين عمل به هيچ كس مهربانى و دلسوزى نمى نمود ، هرگاه مى ديد بنده اى از بندگان خدا گناهى در رابطه با آخرت نموده و يا ضررى در دنيا به او رسيده ، نسبت به او شماتت مى كرد ، پروردگارم به من دستور داده كه نگذارم عمل وى از من به سوى ديگرى بگذرد.
حضرت فرمود : ديگر بار فرشتگانِ نگاهبان ، عمل بنده را بالا مى برند ، اعمالى همراه با فقه و ژرف فهمى و كوشش در عبادت و ورع و پرهيزگارى كه بسان رعد و آذرخش صدا مى كند و پرتوى مانند برق دارد و سه هزار فرشته همراه آن هستند. تا اينكه آن را به سوى فرشته دربان آسمان هفتم مى برند و آن فرشته مى گويد :
بايست و اين عمل را بر روى صاحب آن بزن ، من فرشته حجاب هستم و از عبور هر عملى را كه براى خدا نباشد جلوگيرى مى نمايم ، زيرا صاحب اين عمل خواهان رفعت و بلند پايگى در نزد فرمانروايان و ذكر خير در مجالس و شهرت و پيچش صدا در بلاد بود ، پروردگارم به من دستور داده كه نگذارم عملى از من به سوى ديگرى بگذرد ، مگر اينكه خالص باشد.
حضرت فرمود : بالاخره ملائكه نگاهبان ، با حالت سرور و شادمانى عمل بنده را كه دربردارنده خلق و خوى نيكو و سكوت و ياد فراوان خداست و همه فرشتگان آسمانها و ملائكه هفتگانه همگى در پى آن روانند ، بالا مى برند و تمام حجاب ها را زير پا مى گذارند و مى گذرند ، تا اينكه در پيشگاه خداوند ايستاده و به عمل صالح و دعاى او گواهى مى دهند ، ولى خداوند مى فرمايد :
هر چند شما نگاهبانان عمل بنده من هستيد ولى من مراقب امورى كه در نَفْس او مى گذرد نيز هستم ، مقصود وى از انجام اين عمل ، من نبودم ، لعنت من بر او باد !
آنگاه ملائكه مى گويند : لعنت تو و لعنت ما بر او !
راوى مى گويد : سپس معاذ گريست و گفت : عرض كردم اى رسول خدا
چه عملى انجام دهم ؟فرمود : اى معاذ ، در يقين و باور به پيامبرت اقتدا نما ، گفت : عرض كردم : شما پيامبر خداييد و من معاذ بن جبل.فرمود : اى معاذ ، اگر در عملت تقصير و كوتاهى است ، پس زبان خويش را از بدگويى برادران دينى و حاملان قرآن نگاه دار. و گناهانت بر گردن خودت باشد و آنها را بر دوش برادرانت مَنِهْ و خويشتن را با نكوهش و سرزنش نمودن برادرانت ستايش مكن و با پايين آوردن مقام برادرانت خود را بالا مبر و عمل خويش را با قصد ريا انجام مده و از دَرِ دنيا در آخرت داخل نشو و در مجلس خود فحش و ناساز مگو تا مبادا همنشينانت به واسطه بدخويى تو دورى كنند و در حضور هيچ كس با ديگرى سخن درگوشى مگو و نسبت به مردم اظهار بزرگى مكن تا مبادا خيرات دنيا از تو قطع شود و مردم را پاره پاره مكن تا مبادا سگ هاى اهل آتش جهنّم تو را پاره پاره كنند كه خداوند مى فرمايد : وَالنّاشَطاتِ نَشْطاً. (نازعات ، ۲)

- سوگند به فرشتگانى كه [روح اهل ايمان] را با نشاط و آسايش ويژه اى [از بدن هايشان] قبض مى كنند.
آيا مى دانى ناشطات چيست ؟ آنها سگ هاى هستند كه گوشت و استخوان اهل آتش جهنّم را تكّه و پاره مى كنند.
عرض كردم : چه كسى تاب و طاقت عمل به اين امور و خصلت ها را دارد ؟
فرمود : اى معاذ ، آگاه باش كه مسلّماً انجام اين امور براى هر كس كه خداوند براى او آسان كند ، راحت و آسان خواهدبود.

راوى مى گويد : معاذ حديث را بيشتر از تلاوت قرآن ، مى خواند.

مطالب مرتبط
امام حسین
امام حسین ازدیدگاه بزرگان غیرمسلمان مهاتما گاندی (رهبر استقلال هند): اگر هندوستان بخواهد یك كشور پیروز شود، باید از زندگی امام حسین پیروی كند. محمدعلی جناح (قاعداعظم پاكستان): به عقیده من تمام مسلمین باید ...
ادامه مطلب
رازهای مرگ
رازهای مرگ  با روایتی گهربار از امام صادق علیه السلام شروع می کنیم: عن ضریس الكنانی عن أبی جعفر علیه السلام قال قلت له جُعلتُ فِداك ما حالُ الموحدین المُقرین بنبوة محمد صلى الله علیه ...
ادامه مطلب
آثارغیبت
آثارغیبت هر عملی كه از انسان سر می‌زند اثرات خاص خود را بر نفس و جامعه‌اش می‌گذارد. غیبت نیز از این قاعده مستثنی نیست و سه نوع اثر دارد: 1- بر ...
ادامه مطلب
احادیثی از امام صادق علیه السلام
احادیثی از امام صادق علیه السلام: 1-امام صادق علیه السّلام  میفرمایند : هر کس به آنچه خدا روزی اش کرده قانع باشد٬ازبی نیازترین مردم است. منبع : اصول کافی ٬ج٢/ص١٣٩ ٬حدیث٩. 2-امام صادق ...
ادامه مطلب
اعتقادبه بداء دردین اسلام
اعتقادبه بداء دردین اسلام تقدير الهى درباره انسان بر دو نوع است : 1 . تقدير محتوم و قطعى كه به هيچ وجه قابل تغيير نيست. 2 . تقدير معلق و مشروط كه ...
ادامه مطلب
احادیثی از امام رضا علیه السلام
احادیثی از امام رضا علیه السلام: 1-امام رضا علیه السلام میفرمایند: مؤمن‌ ، مؤمن‌ واقعى‌ نيست‌ ، مگر آن‌ كه‌ سه‌ خصلت‌ در او باشد : سنتى‌ از پروردگارش‌ و سنتى‌ از ...
ادامه مطلب
تقيه و فلسفه آن
تقيه و فلسفه آن ما معتقديم:هر گاه انسانى در ميان افراد متعصب و لجوج و بى منطبق گرفتار شود كه اظهار عقيده در ميان آنان،سبب خطر جانى يا مانند آن گردد ...
ادامه مطلب
احادیثی از امام سجاد علیه السلام
احادیثی از امام سجاد علیه السلام: 1-حضرت امام سجادعلیه السّلام میفرمایند: آن کس که بیشتر به عیالت خود توسعه دهد بیشتر مورد خشنودی خداوند بزرگ است.  وسائل الشیعه٬جلد١. 2-حضرت امام سجادعلیه السّلام میفرمایند:  تمامی خیر و ...
ادامه مطلب
احادیثی از امام حسن مجتبی علیه السلام
احادیثی از امام حسن مجتبی علیه السلام: 1-حضرت امام حسن علیه السّلام می فرمایند: هر قومی که مشورت کند همیشه هدایت شود به رشد واصلاح خود. تحت العقول 2-حضرت امام حسن علیه السّلام می ...
ادامه مطلب
استغفار به هنگام انجام گناه
استغفار به هنگام انجام گناه: خداوند می فرماید: انّما التّوبة علی اللّه للّذین یعملون السّوء بجهالة ثمّ یتوبون من قریبٍ فاولئک یتوب اللّه علیهم و کان اللّه علیماً حکیماً؛(4) توبه تنها ...
ادامه مطلب
امام حسین ازدیدگاه بزرگان غیرمسلمان
رازهای مرگ
آثارغیبت
احادیثی از امام صادق علیه السلام
اعتقادبه بداء دردین اسلام
احادیثی از امام رضا علیه السلام
تقيه و فلسفه آن
احادیثی از امام سجاد علیه السلام
احادیثی از امام حسن مجتبی علیه السلام
استغفار به هنگام انجام گناه
pixelstats trackingpixel