عاشق آباد،گفتمان اندیشه وباور

دومین جلسه ازیازدهمین دوره جلسات عقایدکاربردی باعنوان گفتمان اندیشه وباوربه همت مجمع فرهنگی مذهبی نورالثقلین وباهمکاری کانون های الغدیر(مسجدالزهراسلام الله علیها)ووالفجربرگزارگردید.

خواهشمندیم درابتدای سخن به این نکته توجه فرمائید:

بنای مادرمجمع فرهنگی مذهبی نورالثقلین براین است که تمامی مباحث انجام شده درجلسات رابصورت خلاصه،همراه باعکس و…برای شمادراین سایت قراردهیم تاعلاقه مندان بتوانندباخواندن آن،بهره ی لازم رابرده ودرصورت داشتن پیشنهاد،انتقادیاشبهه های ذهنی خود،ازطریق این سایت بامادرارتباط باشند.

موضوع جلسه این هفته: “اساس بینش ها و تفاوت دیدگاه های انسان هادرچیست؟”

دراین جلسه باتوجه به موضوع فوق،درموردمبانی اختلاف انسان هادراعتقاداتشان توسط حجت الاسلام سیدمهدی حسینی وباهمکاری شرکت کنندگان بحث وگفتگوشدکه دراین راستابه منابع ومبانی شناخت،جهان بینی وایدئولوژی اشاره ودرنهایت به جواب خوبی رسیدیم که به شرح مختصری ازجواب برای شماعزیزان میپردازیم:

منابع عمومی شناخت عبارتنداز:عقل،قلب وطبیعت که هرکدام ابزارخاصی برای استخراج شناخت صحیح دارند.عقل باابزاراستدلال به شناخت صحیح میرسد،قلب باابزارشهودوطبیعت باابزارحس٫حال اگرانسان درشناخت خوداشتباه کند،درجهان بینی خودیعنی درهست ونیست های فکری وعقیدتی،دچاراشتباه شده واین اشتباه منجرمیشودکه فردموردنظردرایدئولوژی خودیعنی بایدهاونبایدهای عملی وفکری نیزگمراه شودلذاهمچنانیکه مشاهده میکنید،مواردذکرشده به هم پیوسته وجدانشدنی است پس بایدهمه ی مادرمرحله اول که مرحله شناخت هست توجه لازم رابکارگیریم زیراشناخت صحیح ودرعین حال جهان بینی صحیح،موجب بوجودآمدن ایدئولوژی وبرنامه جامع ودرست درزندگی میگردد.

فلذادرجهان امروزوقتی مامی بینیم انسان هادربینش هاودیدگاه های خودبایکدیگراختلاف دارند،پی به این نکته میبریم که اساس این اختلاف درشناخت های آنهانهفته است که باعث شده آنهانتوانندبه دیدگاهی مناسب وجامع که مقبول هردوطرف باشدبرسند.پس درنتیجه وظیفه مابدست آوردن شناخت صحیح است که بهترین ابزاربرای رسیدن به آن،ابزارعقل می باشدکه منجرمیشودانسان بااستدلال به شناخت وپس ازان به جهان بینی درست ودرنتیجه این دو،به ایدئولوژی برتردست یابد.

این هم خلاصه ای ازمبحث این جلسه که برای شمافراهم کردیم وامیدواریم بتوانیم درهفته های آینده هم به همین صورت برای شمامطالب مفیدی راOLYMPUS DIGITAL CAMERAجمع آوری وارائه دهیم.

یادآورمیشویم که طبق قرارقبلی،درجمعه هفته آینده مورخ ۹۴/۱۱/۱۶ جناب آقای دکترجمال جمالی،استادحوزه ودانشگاه،کارشناس،محقق ومشاورمباحث آموزش خانواده به جلسه  ماتشریف می آورند.متذکرمیشویم که جلسه آینده راس ساعت ۹:۳۰صبح برگزارخواهدشدوعزیزان برای درک بهترسخنان جناب آقای دکترجمالی،بهتراست سعی کنند راس ساعت مقرردرجلسه حضوریابند.

درپایان سخن،تعدادی ازعکس های جلسه گفتمان اندیشه وباور رابرای شما دراین صفحه قرارمیدهیم.

به کانال مذهبی مادرتلگرام بپیوندید.

images 

مطالب مرتبط
لیله الرغائب درمسجدالزهراسلام الله علیهاعاشق آباد
لیله الرغائب درمسجدالزهراسلام الله علیهاعاشق آباد نخستین شب جمعه ماه پرفضیلت رجب،شب لیله الرغائب است،شبی که بندگان خدا،بادلی پاک وبه دورازکینه،خواسته های خودرابه جانب درگاه بخشنده ترین بخشندگان روانه کرده وبه ...
ادامه مطلب
عاشق آباد،نمازشب اول ماه رجب
عاشق آباددرماه مبارک رجب چندسالی می گذردکه نوای عرفان وحال وهوای خوشی ازماه رجب برجان ودل مردم عاشق آبادنشسته وتابه امروز نیزاستمرارداشته که این نعمت بزرگ وموهبت الهی رامدیون دوستان عزیزمان ...
ادامه مطلب
عاشق آباد،شروعی دوباره
عاشق آباد،شروعی دوباره امام صادق علیه السلام میفرمایند: آن کس که آشنا به زمان خویش باشد، شبهه ها و تردیدها به او هجوم نمی آورد. دوازدهیمن دوره از کلاسهای عقاید کاربردی مجمع فرهنگی ...
ادامه مطلب
عاشق آباد
عاشق آباد - میزبان مردان الهی همزمان باشهادت امام صادق علیه السلام زین ماتمی كه چشم ملایك ز خون، ترست   گویا عزای صادق آل پیمبرست  یا رب چه روی داده، ...
ادامه مطلب
حجت الاسلام حسینی
عاشق آباد،جلسات گفتمان اندیشه وباور چهارمین جلسه ازجلسات گفتمان اندیشه وباوربه همت مجمع فرهنگی مذهبی نورالثقلین وباهمکاری کانون های الغدیر(مسجدالزهراسلام الله علیها)ووالفجربرگزارگردید. موضوع جلسه این هفته:علت اختلاف دراساس عقایدوپایه های اعتقادات انسان ...
ادامه مطلب
طلایه دار روضه های خانگی در عاشق آباد
  طلایه دار روضه های خانگی در عاشق آباد مجمع فرهنگی مذهبی نورالثقلین در عاشق آباد همواره با برگزاری روضه های خانگی در ایام فاطمیه سلام الله علیها و محرم و صفر ...
ادامه مطلب
نشریه نورالثقلین
عاشق آباد،نشریه نورالثقلین باموضوع ماه رجب امام باقر علیه السلام میفرمایند: بخشنده‏ ترين شما پس از من، كسى است كه دانشى بياموزد، آن‏گاه دانش خود را نشر دهد. خداراشاکریم که  پس ازچندسال ...
ادامه مطلب
گفتمان اندیشه وباور
گفتمان اندیشه وباور عقايد ، شيرازه روح و جان انسان را تشكيل مى دهند و عقايد نادرست ، شكل و باطن حقيقى انسان را دگرگون مى سازند و آن را بيمار ...
ادامه مطلب
گفتمان اندیشه وباور
گفتمان اندیشه وباورباحضوردکترجمالی سومین جلسه ازیازدهمین دوره جلسات عقایدکاربردی مجمع فرهنگی مذهبی نورالثقلین باعنوان گفتمان اندیشه وباور،باهمکاری دوکانون الغدیر(مسجدالزهراسلام الله علیها)ووالفجربرگزارگردید. جلسه این هفته ماباحضور جناب آقای دکترجمال جمالی،استادحوزه ودانشگاه،،کارشناس،محقق ومشاورمباحث آموزش ...
ادامه مطلب
عاشق آباد
عاشق آباد جلسات گفتمان اندیشه وباور پنجمین جلسه ازجلسات گفتمان اندیشه وباوربه همت مجمع فرهنگی مذهبی نورالثقلین وباهمکاری کانون های الغدیر(مسجدالزهراسلام الله علیها)ووالفجر،باحضورپرشورمردم فهیم عاشق آبادبرگزارگردید. موضوع جلسه این هفته:  "پایه های شناخت ...
ادامه مطلب
لیله الرغائب درمسجدالزهراسلام الله علیهاعاشق آباد
عاشق آباددرماه مبارک رجب
عاشق آباد،شروعی دوباره
عاشق آباد – میزبان مردان الهی همزمان باشهادت
حجت الاسلام حسینی
طلایه دار روضه های خانگی در عاشق آباد
عاشق آباد،نشریه نورالثقلین باموضوع ماه رجب
گفتمان اندیشه وباور
گفتمان اندیشه وباورباحضوردکترجمالی
عاشق آباد

pixelstats trackingpixel