گفتمان اندیشه وباورباحضوردکترجمالی

سومین جلسه ازیازدهمین دوره جلسات عقایدکاربردی مجمع فرهنگی مذهبی نورالثقلین باعنوان گفتمان اندیشه وباور،باهمکاری دوکانون الغدیر(مسجدالزهراسلام الله علیها)ووالفجربرگزارگردید.

جلسه این هفته ماباحضور جناب آقای دکترجمال جمالی،استادحوزه ودانشگاه،،کارشناس،محقق ومشاورمباحث آموزش خانواده برپاشدکه درادامه مطلب شرح مختصری ازبیانات ایشان رابرای شماقرارداده ایم.

جناب آقای دکترجمالی درمقدمه سخنان خودفرمودند:یکی ازبزرگترین سوالاتی که برای همه انسان هادرهمه عصرها،بدون توجه به موقعیت زمان ومکان،پیش می آید،همین دوبیت شعراست:

روزهافکرمن این است وهمه شب سخنم   که چراغافل ازاحوال دل خویشتنم

از کجا  آمده ام  ، آمدنم  بهر چه بود         به کجا  میروم  آخر   ننمایی وطنم

ایشان باذکرمثالهایی درمورشعرفوق،فرمودند:انسان دارای قدرت اختیارازجانب خداونداست ومی تواندبرای زندگی خودتصمیم بگیرد که چگونه زندگی کندومعمولااکثرانسان ها به دنبال یک زندگی برترهستندکه بتوانندبه آرامش روحی و روانی برسند.لذابرای رسیدن به این هدف وسبک زندگی بایستی علومی رافرابگیریم که این علوم به ۳دسته تقسیم می شوند:

۱٫علم اعتقادات ۲٫علم اخلاق ۳٫علم احکام(حلال وحرام دین)

ایشان بابیانی شیوا،علوم موردنظرراشرح داده وافزودند:اگرانسان بخواهدبه این علوم دست یابدوازقرآن وعترت بهره ببرد،بایستی به این دوشرط مهم توجه نماید:

شرط اول پاک بودن دل انسان ازرذائل می باشدکه برای رسیدن به شرط اول بایدبدانیم که چهاردسته ازمردم هستندکه هرگزبه این مرتبه نرسیده ودرک قران و عترت نخواهندکرد:

دسته اول:افرادی که دل هایشان همانندظرفهای وارونه است که این دسته حرف هیچ کس راقبول نمی کنندودرحماقت خودباقی می مانند.

دسته دوم:افرادی که دل هایشان همانندظرفهای آلوده است که این دسته افرادگناهکاری هستندکه هیچ گاه توبه نکرده ونمی کنند.

دسته سوم:افرادی که دل هایشان همانندظرفهای کوچک است که این دسته هم افرادکم تحمل وبی ظرفیت هستند.

دسته چهارم:افرادی که دل هایشان همانندظرفهای پوسیده است که این دسته ازافرادهیچ برداشتی ازعمرخودنخواهندداشت.

مابایدبراین باشیم تاجزء این چهاردسته ازانسان ها نباشیم وخودرادرمعرض مهلکه قرارندهیم.

اماشرط دوم،رعایت اعتدال ودوری ازافراط وتفریط است که متاسفانه بیشترین وسواس های فکری وخیالی دراین مرحله توسط شیطان صورت می گیردوانسان هارادچارافراط وتفریط میکندکه برای راحتی ازاین وسوسه های فکری بایستی خودرابه بی اعتنایی زده وازافکارپوچ وخیالی که وسوسه شیطان می باشد،دوری کنیم.

حناب آقای دکترجمالی،به سفارش حجت الاسلام حسینی،پایان سخنرانی خودرابه برنامه پرسش وپاسخ اختصاص دادندودوستان حاضردرجلسه پرسش هایی رامطرح کردندکه ایشان پاسخ آن ها راداده ودرپایان ازهمه ی دوستان واهالی محله عاشق آبادکه دراین جلسات شرکت میکنندتشکرواززحمات عزیزان درمجمع فرهنگی مذهبی نورالثقلین قدردانی نمودند.

تعدادی ازعکس های جلسه رابرای شمادراین صفحه قرارمیدهیم.

 

به کانال مذهبی مادرتلگرام بپیوندید.

images 

مطالب مرتبط
گفتمان اندیشه وباور
عاشق آباد،گفتمان اندیشه وباور دومین جلسه ازیازدهمین دوره جلسات عقایدکاربردی باعنوان گفتمان اندیشه وباوربه همت مجمع فرهنگی مذهبی نورالثقلین وباهمکاری کانون های الغدیر(مسجدالزهراسلام الله علیها)ووالفجربرگزارگردید. خواهشمندیم درابتدای سخن به این نکته توجه ...
ادامه مطلب
نشریه نورالثقلین
عاشق آباد،نشریه نورالثقلین باموضوع ماه رجب امام باقر علیه السلام میفرمایند: بخشنده‏ ترين شما پس از من، كسى است كه دانشى بياموزد، آن‏گاه دانش خود را نشر دهد. خداراشاکریم که  پس ازچندسال ...
ادامه مطلب
گفتمان اندیشه وباور،مجمع فرهنگی مذهبی نورالثقلین
گفتمان اندیشه وباورباحضوراستادحاج شیخ مجیدمهدوی ششمین جلسه ازیازدهمین دوره جلسات عقایدکاربردی مجمع فرهنگی مذهبی نورالثقلین باعنوان گفتمان اندیشه وباور،باهمکاری کانون های الغدیر(مسجدالزهراسلام الله علیها)ووالفجربرگزارگردید. هدف ماازابرگزاری این جلسات،فراهم نمودن بستری مناسب برای ...
ادامه مطلب
حجت الاسلام حسینی
عاشق آباد،جلسات گفتمان اندیشه وباور چهارمین جلسه ازجلسات گفتمان اندیشه وباوربه همت مجمع فرهنگی مذهبی نورالثقلین وباهمکاری کانون های الغدیر(مسجدالزهراسلام الله علیها)ووالفجربرگزارگردید. موضوع جلسه این هفته:علت اختلاف دراساس عقایدوپایه های اعتقادات انسان ...
ادامه مطلب
عاشق آباد،نمازشب اول ماه رجب
عاشق آباددرماه مبارک رجب چندسالی می گذردکه نوای عرفان وحال وهوای خوشی ازماه رجب برجان ودل مردم عاشق آبادنشسته وتابه امروز نیزاستمرارداشته که این نعمت بزرگ وموهبت الهی رامدیون دوستان عزیزمان ...
ادامه مطلب
حال وهوای مجمع نورالثقلین عاشق آباددرماه مبارک رمضان
حال وهوای مجمع نورالثقلین عاشق آباددرماه مبارک رمضان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدىً للناس وبينات من الهدى والفرقان ماه رمضان؛ شهر الذي أنزل الله فيه القرآن،شهر التوبة والمغفرة،شهر الدعاء،شهر الجود ...
ادامه مطلب
لیله الرغائب درمسجدالزهراسلام الله علیهاعاشق آباد
لیله الرغائب درمسجدالزهراسلام الله علیهاعاشق آباد نخستین شب جمعه ماه پرفضیلت رجب،شب لیله الرغائب است،شبی که بندگان خدا،بادلی پاک وبه دورازکینه،خواسته های خودرابه جانب درگاه بخشنده ترین بخشندگان روانه کرده وبه ...
ادامه مطلب
عاشق آباد،شروعی دوباره
عاشق آباد،شروعی دوباره امام صادق علیه السلام میفرمایند: آن کس که آشنا به زمان خویش باشد، شبهه ها و تردیدها به او هجوم نمی آورد. دوازدهیمن دوره از کلاسهای عقاید کاربردی مجمع فرهنگی ...
ادامه مطلب
گفتمان اندیشه وباور
گفتمان اندیشه وباور عقايد ، شيرازه روح و جان انسان را تشكيل مى دهند و عقايد نادرست ، شكل و باطن حقيقى انسان را دگرگون مى سازند و آن را بيمار ...
ادامه مطلب
عاشق آباد
عاشق آباد جلسات گفتمان اندیشه وباور پنجمین جلسه ازجلسات گفتمان اندیشه وباوربه همت مجمع فرهنگی مذهبی نورالثقلین وباهمکاری کانون های الغدیر(مسجدالزهراسلام الله علیها)ووالفجر،باحضورپرشورمردم فهیم عاشق آبادبرگزارگردید. موضوع جلسه این هفته:  "پایه های شناخت ...
ادامه مطلب
عاشق آباد،گفتمان اندیشه وباور
عاشق آباد،نشریه نورالثقلین باموضوع ماه رجب
گفتمان اندیشه وباور،مجمع فرهنگی مذهبی نورالثقلین
حجت الاسلام حسینی
عاشق آباددرماه مبارک رجب
حال وهوای مجمع نورالثقلین عاشق آباددرماه مبارک رمضان
لیله الرغائب درمسجدالزهراسلام الله علیهاعاشق آباد
عاشق آباد،شروعی دوباره
گفتمان اندیشه وباور
عاشق آباد

pixelstats trackingpixel